داربست نما

 داربسـت نمـا، بهتریـن جایگزیـن سیسـتم هـای سـنتی داربسـت بنـدی مـی باشـد . مهـم ترین مولفـه ایـن سیسـتم امنیـت فـوق العـاده ، نصـب سـریع و انعطـاف پذیـری آن مـی باشـد .ایــن سیســتم امــکان اجــرا در ارتفــاع هــای مختلــف را دارا مــی باشــد و بــا اســتفاده از ســکوی مشــبک ، راحتــی کار را بــرای کارگــران فراهــم مــی نمایــد .