مفصل نیوجرسی

بـا تغییـر اسـتانداردهای وزارت راه و شهرسـازی قالـب هـای نیوجرسـی لولایی از رده خـارج شـد و نیوجرسـی هـای مفصلـی جایگزیـن آن شـد . ایـن قالـب هـا بـا قطعـه ای فولادی بـه صـورت نـر و مـاده بـه نـام مفصـل نیوجرسـی بـه یکدیگـر دوختـه مـی شـوند .اســتفاده از مفصــل باعــث مــی شــود ماشــین هــا در صــورت برخــورد بــه ســمت دیگــر جــاده پرتــاب نشــوند و در صــورت برخــورد احتمالــی بــه مســیر برگردنــد .