قالب گرادان

قطعــات پیــش ســاخته جهــت نشــیمن جایــگاه اســتادیوم هــای ورزشــی در طــول هــای مختلـف را قالـب گـرادان مـی گوینـد .