قالب مدولار ستون

یکـی از عمومـی تریـن روش هـای قالـب بنـدی سـتون ، قالـب بنـدی سـتون مدولار مـی باشـد . ایـن نـوع قالـب بنـدی بـرای پـروژه هـای کوچـک و بـزرگ سـاختمانی بـا ابعـاد مختلـف مناسـب اسـت . از ترکیـب پانـل هـا ، کنـج هـای بیرونـی و اتصـاالت قالـب بنـدی مـی تـوان انـواع مقاطـع مــورد نیــاز بــرای تشــکیل یــک ســتون بتنــی بــا ارتفــاع هــای مختلــف را ایجــاد نمــود. پانـل هـا معمـولا بـه صـورت اسـتاندارد در عـرض هـای 10 ، 15 ، … ، 50 و طـول هـای یـک متـر ، 5.1 و 2 متـر تولیـد مـی شـوند . کنـج هـای قالـب بنـدی نیـز در انـدازه هـای5×5 ، 10×5 و 10×10 و ارتفـاع 1 ، 5.1 و 2 متـر تولیـد مـی شـوند. قالـب هـای مدولار از ورق رویـه 3 میلیمتـر و تسـمه هـای بـا ضخامـت 5 میـل و عـرض 5 سـانت و 6 سـانت تولیـد مـی شـوند. نحـوه طراحـی و تولیـد ایـن قالـب هـا بـه گونـه ای اسـت کـه اسـتحکام کافـی در مقابـل انـواع فشـارهای هیدرواسـتاتیکی بتـن را داشـته باشـند.