قالب فلزی ستون لارج پنل

یکــی از روش هــای مناســب و ســریع بــرای بتــن ریــزی ســتون ، سیســتم قالــب بنــدی لارج پنـل سـتون مـی باشـد . قالـب بنـدی لارج پنـل معمـوال بـرای بتـن ریـزی دیوارهـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد ولـی در سـتون هـای مرتفـع یـا پـروژه هایـی کـه نیـاز بـه اجـرای کار بـا سـرعت بیشـتری وجـود دارد از قالـب بنـدی لارج پنـل سـتون اسـتفاده میشـود .سـتون هـای لارج پنـل بـه گونـه ای طراحـی و تولیـد مـی شـوند کـه امـکان تغییـر سـطح مقطـع را بـه راحتـی در پـروژه فراهـم مـی نماینـد و فقـط مـی تـوان بـا بـاز کـردن بلـت هـا و بسـتن آن در سـوراخ هـای جانبـی مقاطـع را کوچـک یـا بزرگتـر نمـود .