قالب فلزی دیوار مدولار

قالــب بنــدی دیــوار مــدولار ، یکــی از پــر کاربردتریــن روش هــای قالــب بنــدی دیوارهـای بتنـی در ایـران به شـمار مـی رود . ایــن سیســتم از ترکیــب پانــل هــای قالــب مــدولار (تســمه ای یــا خــم) و ملزومــات قالــب بنــدی تشــکیل مــی شــود . یکــی از دلایل پرطرفـدار شـدن ایـن سیسـتم تنـوع در سـایز پانـل هـا و امـکان جابجایـی آسـان بـا دسـت در محـل پـروژه مـی باشـد .