قالب بندی مقاطع مدور

قالب بندی دیوارهای با مقاطع قوسـی به دو طریق امکان پذیر اسـت :
در روش اول کـه قطـر قـوس مـورد نظـر زیـاد اسـت و مـی تـوان بـه روش چندضلعـی قالـب بنـدی نمـود ، بـا اسـتفاده از قالـب هـای مـدولار و لولـه هـای پشـت بنـد نـورد شـده ، دیـوار قالـب بنـدی می گـردد .
در روش دوم کـه قطـر قـوس مـورد نظـر کـم اسـت در قالـب بنـدی بـه جـای اسـتقاده از قالـب هـای مـدولار از قالـب هـای کمانـی اسـتفاده مـی گـردد . ایـن قالـب هـا فاقـد تسـمه هـای اسـتیفنر عرضـی ) پشـت بنـد ( مـی باشـند و توسـط گیـره متوسـط و لولـه هـای نـورد شـده مطابـق قـوس مـورد نظـر اجـرا مـی گردنـد . در مـواردی کـه فشـار وارد بـر جـداره قالـب باالسـت بـه جـای لولـه نـورد شـده از پروفیـل نـورد شـده بـا مقطـع 80×40 و گیـره بلنـد اسـتفاده مـی شـود .