قالب بندی ستون H20

قالــب بنــدی ســتون H20 ، یکــی از بهتریــن روش هــای بتــن ریــزی ســتون مــی باشــد . در ایــن روش از پــای وود و تیرهــای عمــودی H20 اســتفاده مــی شـود و سـتون هـا توسـط ویلرهـای فلـزی افقــی بــه یکدیگــر متصــل مــی شــود . ایـن روش قالـب بنـدی امـکان بتـن ریـزی در ابعـاد مختلـف سـتون را در یـک پـروژه بــا نزدیــک و دور کــردن پنــل هــا بــه پیمانــکار مــی دهــد .