قالب بندی ستون هوپاد

قالــب ســتون هوپــاد از رویــه پلای وود و فریــم فلــزی و پشــت بندهــای فلــزی تشــکیل شـده اسـت . قالـب سـتون پلای وود بـرای بتـن ریـزی مقاطـع مختلـف سـتون بـا امـکان تغییـر سـایز مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.یکــی از مهــم تریــن ویژگــی هــای ایــن سیســتم مقــرون بــه صرفــه بــودن آن در طــول پـروژه مـی باشـد. در سیسـتم هـای سـنتی بـرای هـر مقطـع سـتون نیـاز بـه تهیـه قالـب جداگانـه ای وجـود دارد ولـی در قالـب سـتون پـلای وود ( هوپـاد ) بـا تغییـر سـایز قالـب در طبقـات مختلـف و فقـط بـا بـاز کـردن اتصـاالت ایـن امـکان فراهـم اسـت .