قالب بندی دیوار H20

قالـب بنـدی دیـوار پـلای وود بـا پشـت بنـد H20 ، بـرای بتـن ریـزی انـواع دیوارهـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . رویـه ایـن سیسـتم از پـلای وود بـا ضخامـت 18 میلیمتـر و تیرهای عمـودی H20 تشـکیل شـده اسـت . تیرهـای عمـودی جایگزیـن سـولجرهای فلزی می باشـند و رفتـاری مشـابه ایـن قطعـه ولـی بـا وزن کمتـر و کارایـی باالتـر را ایجـاد مـی کننـد. بـر روی تیرهـای عمـودی ویلرهـای فلـزی بـه صـورت افقـی نصـب مـی شـود کـه علاوه بـر افزایـش مقاومـت دیـوار ، جهـت اتصـال جـک دوپیـچ ، سـکوی بتـن ریـزی و سـایر اتصـالات فلـزی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . ایجـاد سـطح بتـن اکسـپوز یکـی از مهـم تریـن ویژگی هـای ایـن سیسـتم مـی باشـد .