قالب بندی دیوار طرح دار

قالـب دیـوار طـرح دار ، از پنـل هـای فلـزی بـا ابعـاد یکسـان تشـکیل شـده اسـت کـه اشــکالی بــا ایجــاد عمــق در ورق فلــزی بــر روی آن تولیــد مــی شــود . ایــن قالــب هــا در دیــواره پــل هــا ، زیرگذرهــا ، تقاطــع هــای غیرهــم ســطح و … مــورد اســتفاده قــرار مـی گیـرد .قالــب دیــوار طــرح دار دارای تســمه پانــچ شــده اســت کــه امــکان اتصــال ســاده بــه قالـب هـای مـدولار را فراهـم مـی نمایـد . اتصـاالت مـورد اسـتفاده در ایـن سیسـتم نیـز مشــابه سیســتم قالــب بنــدی مــدولار مــی باشــد .