قالب بندی تونل لاینینگ

جهــت اجــرای انــواع تونــل هــای آب ، راه ، فاضلاب ، راه آهـن و … از قالـب تونـل لاینینگ اســتفاده مــی گــردد کــه بــا توجــه بــه نــوع کاربــری تونــل بــه شــکل مقاطــع مختلــف از جملـه دایـره ای شـکل ، نعـل اسـبی ، بیضـی ، نیــم دایــره و … تولیــد مــی گــردد . قالــب تونــل لاینینــگ از دو بخــش ارابــه و گلبــرگ هــا تشــکیل شــده اســت . قالـب هـا از نظـر سیسـتم حرکتـی نیـز بـه دو دسـته نقسـیم مـی شـوند : قالب های خود کششی قالب های مکانیکی