داربست مدولار مثلثی

داربسـت مـدولار مثلثـی به واسـطه سـهولت اجــرا و ســرعت کار یکــی از متــداول تریــن سیســتم هــای داربســت بنــدی زیــر ســقف جهـت انـواع سـقف هـای مرتفـع ، پـل هـا ،تقاطـع هـای غیـر همسـطح و … مـی باشـد. داربسـت مثلثـی را مـی تـوان در ابعـاد مربع 120×120 و یــا بــه صــورت مثلثــی اجــرا نمــود . داربســت مثلثــی از مهــار ضلعــی ، مهــار قطــری ، فریــم هــای داربســت 50 ، 75 و 100 ســانت ، پاشــنه و پیــچ تنظیــم تشــکیل شــده اســت.