اسکافلد چکشی ستاره ای

اسـکافلد چکشـی سـتاره ای بـرای داربسـت بنــدی انــواع ســازه هــای زیــر پــل هــا و تقاطــع هــای غیــر همســطح ، ســتون هــا و سـقف هـای مرتفـع مـورد اسـتفاده قـرار مــی گیــرد . ایــن سیســتم بــا دارا بــودن تمامــی ویژگــی هــای سیســتم داربســت مـدولار مثلثـی ، مـی توانـد جهـت داربسـت بنـدی نمـای سـاختمان و سـایر سـازه هـای بتنـی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و بـا کـم و زیـاد کـردن پایـه هـای آن مـی تـوان بـرای ارتفـاع هـای مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .عمــل اتصــال پایــه هــا بــه مهــاری هــا ، توسـط ضربـه چکـش انجـام مـی گیـرد کـه پایــه هــا و فریــم هــا در قفــل کــن جــای مـی گیرنـد و نیـازی بـه پیـچ مهـره و سـایر اتصــاالت نمــی باشــد .