قالب لغزان

قالب لغزان 

در ایـن روش قالـب بنـدی ، یـک عـدد شـمع در مرکـز سـازه بتنـی قـرار مـی گیـرد . ایـن سـازه بیشـتر بـه شـکل مـدور سـاخته مـی شـود . سـپس شـمع هیدرولیـک مرکـزی قالـب را بــه صــورت یکپارچــه بــه بخــش بعــدی منتقــل مــی کنــد . ایــن قالــب هــا معمــولا در ارتفـاع 100 سـانتی متـری تولیـد مـی شـود . ایــن روش قالــب بنــدی بــرای بتــن ریــزی انــواع ســیلوها تــک یــا چنــد ســلولی ، دیــوار هـای برشـی سـازه هـای بلنـد مرتبـه ، مخـازن مایعـات ، شـفت قائـم تونـل هـا ، معـادن و … مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . قالب لغزان در دو نوع تولید می شـود : قالب لغزان با مقطع ثابت قالـب لغزان با مقطع متغیر اگر مقطع سـازه ثابت باشـد و ضخامت آن تغییر نکند از قالب لغزان اسـتفاده می شود ولی اگر مقطع سـازه متغیر باشـد و یا ضخامت دیوارهای آن تغییر نماید از قالب لغزان با مقطع متغیر بهره برده می شود .