قالب کالورت

جهــت ایجــاد محــل عبــور آبراهــه در پــروژه هــای راه ســازی از قطعــات بتنــی کالــورت اســتفاده مــی شــود .ایـن قالـب هـا بـه صـورت لارج پنـل و مـدولار قابـل اسـتفاده مـی باشـند . طـول و ابعـاد کالـورت بسـته بـه نیـاز پـروژه متغیـر مـی باشـد .