قالب نیوجرسی

 نیوجرســی مفصلــی ( مانــع بتنــی ) بــرای جداســازی لاین چــپ و راســت آزادراه هــا و اتوبــان هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .ایــن محصــول در چنــد مــدل تولیــد مــیشــود و توســط مفصــل نیوجرســی بــه یکدیگــر متصــل مــی گردنــد تــا در هنــگام برخوردهــای احتمالــی، خودروهــا بــه ســمت دیگــر اتوبــان پرتــاب نشــوند. ایـن قالـب هـای نیوجرسی بـه صـورت متـداول در 2 نـوع 4 متــری ( متوســط ) و 6 متــری ( بــزرگ ) تولیـد مـی شـوند .