قالب ستون گرد

قالـب سـتون گـرد بـرای بتـن ریـزی مقاطـع دایـره ای سـتون در ارتفـاع هـای مختلـف تولیـد مـی شـود . قالـب هـا معمـوال از قطـر 30 سـانتیمتر بـه بـالا و بـه صـورت دو تکـه، سـه تکـه و چهـار تکـه بسـته بـه قطـر قالـب هـا تولیـد مـی شـود .قالـب گـرد بـه صـورت اسـتاندارد در ارتفـاع هـای 50 ، 100،150 و 200 سـانتی متـر طراحـی و تولیـد مـی گـردد. وجـود اسـتیفنرهای محکـم در پشـت قالـب و اسـتفاده از ورق بــا ضخامــت 3 میلیمتــر امــکان بتــن ریــزی در ســایزهای مختلــف را بــه پیمانــکار مـی دهـد . اتصـال پنل ها به یکدیگر توسـط پین و گـوه و کلمپس انجام می گیرد .