قالب خاک مسلح

جهـت مهـار خـاک در رمـپ هـای تقاطـع هـای غیـر هـم سـطح از قطعـات پیـش سـاخته خـاک مسـلح اسـتفاده مـی شـود . ایـن قطعـات در شـکل هـای مختلـف طراحـی و تولیـد مـی گردنـد. ابعـاد ایـن قالـب هـا بسـته بـه نیـاز پـروژه متغیـر مـی باشـد .