قالب جدول

قالـب هـای جـدول در دو مـدل کشـویی و پیچـی جهـت سـاخت قطعـات پیـش سـاخته معابـر تولیـد مـی شـوند . ایـن قالـب هـا در سـایزهای مختلـف بنـا بـر نیـاز کارفرمـا قابـل تولیـد مـی باشـد .