قالب تیر پل

قالـب هـای تیـر پـل از پنـل هـای بـا عـرض یـک متـر تشـکیل شـده اسـت و طراحـی ایـن قالـب هـا بـه گونـه ای اسـت کـه امـکان اتصـال بـه قالـب هـای مـدولار را نیـز دارا مـی باشـند و مـی تـوان طـول هـای مختلـف تیرپـل را بـا آن اجـرا نمـود . در قسـمت درپـوش هـا و قالـب هـای ابتـدا و انتهـای محـل کابـل هـای پیـش سـاخته ، لولـه هـا و … جانمایـی مـی شـوند.