قالب تونلی فرم

سیسـتم قالـب هـای تونلـی هـم اکنـون به عنـوان سیسـتمی کارآمـد در سـاخت و سـازه پـروژه هـای بتنـی مطـرح اسـت .در ایــن سیســتم دیوارهــا و ســقف هــا در یــک مرحلــه اجــرا مــی شــود و در نتیجــه سـازه ای یکپارچـه و منظـم از نظـر سـاختار ایجــاد مــی شــود .ایــن سیســتم مناســب تریــن پیشــنهاد بــرای پــروژه هــای انبــوه ســازی مســکن نظیــر مســکن مهــر و اقــدام ملــی مســکن اســت .قالب تونلی فرم به عنوان یک سیستم رایج در پروژه های بزرگ و انبوه سازی مسکن مورد استفاده قرار می گیرد. در پروژه های مسکن مهر به وفور می توانید شاهد استفاده از قالب تونلی فرم باشید. سیستم قالب تونلی فرم سیستم یکپارچه است که بوده که بتن ریزی را به‌خوبی انجام داده و این امکان رو به پیمانکار خواهد داد تا بتوانند در ۱ مرحله بتن‌ریزی رو به‌طور کامل انجام دهد.