قالب بندی شاریو

ایـن روش قالـب بنـدی یکـی از روش هـای مناســب در جهــت قالــب بنــدی انــواع پــل هــای عبــوری در دره هــا و مــکان هــای صعــب العبــور کوهســتانی مــی باشــد . قالــب هــا بــر روی اســکلت فلــزی موجــود نصـب مـی شـود و بعـد از هـر مرحلـه بتـن ریـزی سـازه یـک مرحلـه بـه جلـو انتقـال داده مــی شــود . معمــولا ایــن عمــل از دو طـرف پایـه پـل هـا تـا رسـیدن بـه نقطـه اتصــال ادامــه پیــدا مــی کنــد .