قالب بندی سر ستون

ایـن روش قالـب بنـدی عمومـا بـرای بتـن ریــزی سرســتون انــواع پــل هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد . قالــب هــای سرسـتون بسـته بـه نیـاز پـروژه بـه صـورت دو قوسـی ، سـه قوسـی ، گلدانـی ، نیلوفـری و … طراحــی و تولیــد مــی شــوند .