قالب بندی سد

قالـب بنـدی سـد ، یـک روش بتـن ریـزی دیوارهــای یــک طرفــه بــالا رونــده مــی باشـد . در ایـن روش فشـار جانبـی بتـن بـه وســیله جــک هــای مایــل و براکــت مهــار مـی شـود. ایـن قالـب هـا کـه بـه صـورت پانــل هــای یکپارچــه و در ابعــاد بــزرگ ســاخته مــی شــود پــس از اجــرای هــر مرحلـه از بتـن ریـزی بـه وسـیله جرثقیـل بــه بخــش بالاتــر منتقــل مــی شــود . رویـه قالـب هـا از ورق فلـزی یـا پـلای وود تولیــد مــی شــود ، قالــب هــا تــا 40 بــار امـکان اسـتفاده مجـدد را در پـروژه فراهـم مــی نماینــد .