قالب بندی دیوار هوپاد

یکــی از مــدرن تریــن روش هــای قالــب بنـدی دیوار دیـوار ، قالـب دیـوار پلای وود مـی باشــد . در ایــن سیســتم رویــه قالــب ، از جنـس پـلای وود و پشـت بنـد ( فریـم ) آن فلــزی مــی باشــد و بــا توجــه بــه اســتفاده از رویــه پلای وود بــه جــای ورق فلــزی در ســطح رویــه ، عــلاوه بــر ســبکی جهــت اجـرای بتـن اکسـپوز بسـیار مناسـب می باشـد . قالــب دیــوار پلای وود هــر چنــد ســازه سـبک تـری نسـبت بـه سـازه فلـزی ایجـاد مــی نمایــد ولــی از لحــاظ دوام و کارایــی و ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز بســیار بهتــر از سیســتم هــای مشــابه فلــزی عمــل مــی کنــد .پنــل هــای دیــوار پلای وود بــه راحتـی توسـط گیـره چدنـی و گیـره دنـده شــانه ای بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .