سیستم اتوکلایمینگ RCS

سیســتم ریــل کلایمینــگ یکــی از بهتریــن سیســتم هــا در اجــرای پــروژه هــای بلنــد مرتبـه سـازی ، پـل هـا ، سـتون هـای مرتفـع و … مــی باشــد . در ایــن روش قالــب هــا بــدون نیــاز بــه جرثقیــل و بــه کمــک ریــل هــای متصــل بــه سیســتم و قطعــه کلمــپ بــا فنــاوری هیدرولیــک بــه طبقــات بعــدی منتقــل مــی گــردد. ایــن روش امــکان بتــن ریــزی در شــرایط ایمـن بـه کمـک سیسـتم محافـظ بـاد را در طبقــات فراهــم مــی نمایــد. قالــب هــا بــه کمــک کلمــپ هــای بــزرگ بـه ریـل هـای عمـودی متصـل مـی شـوند. سـپس بـه کمـک جـک هـای هیدرولیکـی امـکان انتقـال آسـان پنـل هـا بـه طبقـات بعــدی فراهــم مــی شــود . پنــل هــا بســته بـه نیـاز پـروژه در ابعـاد مختلـف طراحـی و تولیـد مـی شـود .