داربست کاپلاک

داربست کاپلاک، ایـن روش داربسـت بنـدی ، یکـی از سیسـتم هــای مرســوم در دنیــا مــی باشــد . ایــن سیســتم از پایــه هــای عمــودی و مهــاری هـای افقـی در ابعـاد مختلـف تشـکیل شـده اســت .عمــل اتصــال پایــه هــا بــه مهــاری هــا توسـط قفـل کـن هـای چدنـی نصـب شـده بـر روی پایـه هـا بـه کمـک چکـش انجـام مــی شــود . ایــن قفــل کــن هــا کــه بــه صـورت فنجانـی مـی باشـند بـا فاصلـه 50 ســانتیمتری از یکدیگــر بــر روی پایــه هــا نصــب شــده اســت .