جک سقفی

یکــی از مرســوم تریــن سیســتم هــای اجـرای سـقف هـای بتنـی ، تیرچـه بلـوک ، یونولیـت و … اسـتفاده از جـک هـای سـقفی بــا ارتفــاع هــای مختلــف مــی باشــد .عمــده مصــرف ایــن جــک هــا در پــروژه هــای کوچــک بــه ویــژه ســاختمان هــای مســکونی مــی باشــد . ایــن جــک هــا در انـواع مختلـف سـاده و صلیـب دار و بـا رزوه مهــره گام 6 ، گام 8 یــا گام 9 تولیــد مــی گــردد .جــک هــای ســاده ، امــکان نصــب انــواع ســرجک هــای 4 شــاخ ، ســرجک طــرح مســتیطی ، صلیــب متحــرک و … را دارا مــی باشــند ..