Flip book element

قالب بندی سر ستون

ایـن روش قالـب بنـدی عمومـا بـرای بتـن ریــزی سرســتون انــواع پــل هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد . قالــب هــای سرسـتون بسـته بـه نیـاز پـروژه بـه صـورت دو قوسـی ، سـه قوسـی ، گلدانـی ، نیلوفـری و … طراحــی و تولیــد مــی شــوند .

اطلاعات بیشتر

داربست کاپلاک

داربست کاپلاک، ایـن روش داربسـت بنـدی ، یکـی از سیسـتم هــای مرســوم در دنیــا مــی باشــد . ایــن سیســتم از پایــه هــای عمــودی و مهــاری هـای افقـی در ابعـاد مختلـف تشـکیل شـده اســت .عمــل اتصــال پایــه هــا بــه مهــاری هــا توسـط قفـل کـن هـای چدنـی نصـب شـده بـر روی پایـه هـا بـه کمـک چکـش انجـام مــی شــود . ایــن قفــل کــن هــا کــه بــه صـورت فنجانـی مـی باشـند بـا فاصلـه 50 ســانتیمتری از یکدیگــر بــر روی پایــه هــا نصــب شــده اســت .

اطلاعات بیشتر

قالب فلزی لارج پنل

سیستم قالب لارج پنل جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای سیســتم هــای قالــب بنــدی مــدولار مــی باشــد . در ایــن روش بــه جــای اســتفاده از پنــل هــای قالــب مــدولار و اتصـال آن بـه کمـک ملزوماتـی ماننـد پیـن و گـوه و کلمپـس ، قالـب بـه صـورت یـک تکــه طراحــی مــی شــود . کمتــر شــدن درزهــای اجرایــی ، افزایــش مقاومـت ، حمـل و نقـل آسـان و عـدم نیـاز بـه مونتـاژ و دمونتـاژ اضافـی از مهـم تریـن کاربردهـای ایـن سیسـتم مـی باشـد .

اطلاعات بیشتر

قالب بندی مقاطع مدور

قالب بندی دیوارهای با مقاطع قوسـی به دو طریق امکان پذیر اسـت :
در روش اول کـه قطـر قـوس مـورد نظـر زیـاد اسـت و مـی تـوان بـه روش چندضلعـی قالـب بنـدی نمـود ، بـا اسـتفاده از قالـب هـای مـدولار و لولـه هـای پشـت بنـد نـورد شـده ، دیـوار قالـب بنـدی می گـردد .
در روش دوم کـه قطـر قـوس مـورد نظـر کـم اسـت در قالـب بنـدی بـه جـای اسـتقاده از قالـب هـای مـدولار از قالـب هـای کمانـی اسـتفاده مـی گـردد . ایـن قالـب هـا فاقـد تسـمه هـای اسـتیفنر عرضـی ) پشـت بنـد ( مـی باشـند و توسـط گیـره متوسـط و لولـه هـای نـورد شـده مطابـق قـوس مـورد نظـر اجـرا مـی گردنـد . در مـواردی کـه فشـار وارد بـر جـداره قالـب باالسـت بـه جـای لولـه نـورد شـده از پروفیـل نـورد شـده بـا مقطـع 80×40 و گیـره بلنـد اسـتفاده مـی شـود .

اطلاعات بیشتر

قالب لغزان

قالب لغزان 

در ایـن روش قالـب بنـدی ، یـک عـدد شـمع در مرکـز سـازه بتنـی قـرار مـی گیـرد . ایـن سـازه بیشـتر بـه شـکل مـدور سـاخته مـی شـود . سـپس شـمع هیدرولیـک مرکـزی قالـب را بــه صــورت یکپارچــه بــه بخــش بعــدی منتقــل مــی کنــد . ایــن قالــب هــا معمــولا در ارتفـاع 100 سـانتی متـری تولیـد مـی شـود . ایــن روش قالــب بنــدی بــرای بتــن ریــزی انــواع ســیلوها تــک یــا چنــد ســلولی ، دیــوار هـای برشـی سـازه هـای بلنـد مرتبـه ، مخـازن مایعـات ، شـفت قائـم تونـل هـا ، معـادن و … مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد . قالب لغزان در دو نوع تولید می شـود : قالب لغزان با مقطع ثابت قالـب لغزان با مقطع متغیر اگر مقطع سـازه ثابت باشـد و ضخامت آن تغییر نکند از قالب لغزان اسـتفاده می شود ولی اگر مقطع سـازه متغیر باشـد و یا ضخامت دیوارهای آن تغییر نماید از قالب لغزان با مقطع متغیر بهره برده می شود .

اطلاعات بیشتر

قالب ستون گرد

قالـب سـتون گـرد بـرای بتـن ریـزی مقاطـع دایـره ای سـتون در ارتفـاع هـای مختلـف تولیـد مـی شـود . قالـب هـا معمـوال از قطـر 30 سـانتیمتر بـه بـالا و بـه صـورت دو تکـه، سـه تکـه و چهـار تکـه بسـته بـه قطـر قالـب هـا تولیـد مـی شـود .قالـب گـرد بـه صـورت اسـتاندارد در ارتفـاع هـای 50 ، 100،150 و 200 سـانتی متـر طراحـی و تولیـد مـی گـردد. وجـود اسـتیفنرهای محکـم در پشـت قالـب و اسـتفاده از ورق بــا ضخامــت 3 میلیمتــر امــکان بتــن ریــزی در ســایزهای مختلــف را بــه پیمانــکار مـی دهـد . اتصـال پنل ها به یکدیگر توسـط پین و گـوه و کلمپس انجام می گیرد .

اطلاعات بیشتر

قالب بندی دیوار هوپاد

یکــی از مــدرن تریــن روش هــای قالــب بنـدی دیوار دیـوار ، قالـب دیـوار پلای وود مـی باشــد . در ایــن سیســتم رویــه قالــب ، از جنـس پـلای وود و پشـت بنـد ( فریـم ) آن فلــزی مــی باشــد و بــا توجــه بــه اســتفاده از رویــه پلای وود بــه جــای ورق فلــزی در ســطح رویــه ، عــلاوه بــر ســبکی جهــت اجـرای بتـن اکسـپوز بسـیار مناسـب می باشـد . قالــب دیــوار پلای وود هــر چنــد ســازه سـبک تـری نسـبت بـه سـازه فلـزی ایجـاد مــی نمایــد ولــی از لحــاظ دوام و کارایــی و ایجــاد ســطح بتــن اکســپوز بســیار بهتــر از سیســتم هــای مشــابه فلــزی عمــل مــی کنــد .پنــل هــای دیــوار پلای وود بــه راحتـی توسـط گیـره چدنـی و گیـره دنـده شــانه ای بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .

اطلاعات بیشتر

قالب بندی دیوار طرح دار

قالـب دیـوار طـرح دار ، از پنـل هـای فلـزی بـا ابعـاد یکسـان تشـکیل شـده اسـت کـه اشــکالی بــا ایجــاد عمــق در ورق فلــزی بــر روی آن تولیــد مــی شــود . ایــن قالــب هــا در دیــواره پــل هــا ، زیرگذرهــا ، تقاطــع هــای غیرهــم ســطح و … مــورد اســتفاده قــرار مـی گیـرد .قالــب دیــوار طــرح دار دارای تســمه پانــچ شــده اســت کــه امــکان اتصــال ســاده بــه قالـب هـای مـدولار را فراهـم مـی نمایـد . اتصـاالت مـورد اسـتفاده در ایـن سیسـتم نیـز مشــابه سیســتم قالــب بنــدی مــدولار مــی باشــد .

اطلاعات بیشتر

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.